Algemene voorwaarden Hippe Haartjes

Zekerheidsstelling:

Er dient altijd vooraf aan de haarbehandeling betaald te worden. De haarbehandeling vindt alleen plaats na ontvangst van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Hippe Haartjes via IDEAL.

Annuleren:

Bij annulering een dag voor de behandeling vindt er geen terugbetaling plaats. Bij annulering langer dan een dag voor de haarbehandeling heeft u recht op volledige terugbetaling.

Wanneer annulering binnen een dag voor de haarbehandeling het gevolg is van omstandigheden waardoor uw kind(eren) op de overeengekomen dag(en) van de haarbehandeling niet aanwezig kunnen zijn heeft u recht op volledige terugbetaling.

Een annulering kunt u kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@hippe-haartjes.nl

Ontbinding:

Iedere tekortkoming in de nakoming van een van zijn verplichtingen door Hippe Haartjes, geeft u de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Hippe Haartjes is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Hippe Haartjes kan worden gevergd.

U wordt zo spoedig mogelijk via e-mail of opgegeven telefoonnummer door Hippe Haartjes op de hoogte gebracht in geval de haarbehandeling niet kan of heeft kunnen doorgaan.

Indien de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden ontvangt u de betaling retour op het rekeningnummer van herkomst passende bij de niet geleverde haarbehandeling, tenzij u met Hippe Haartjes anders bent overeengekomen.

Klachten:

Is de haarbehandeling niet zoals u op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten dan kunt u een klacht indienen bij Hippe Haartjes.

Een klacht dient binnen twee dagen na de haarbehandeling via e-mail (info@hippe-haartjes) kenbaar gemaakt te worden.

Klachten probeert Hippe Haartjes binnen een week op te lossen. Indien dit niet mogelijk is heeft u recht op de “niet goed geld terug garantie”.

Een klacht wordt niet in behandeling genomen, indien deze niet binnen de genoemde termijn per e-mail is ontvangen.

Niet goed geld terug garantie:

De “niet goed geld terug garantie” is geldig binnen twee dagen na de haarbehandeling.

Indien u niet tevreden bent over de haarbehandeling en indien u gebruik wenst te maken van de “niet goed geld terug garantie” dan dient u binnen twee dagen na de haarbehandeling via e-mail uw klacht kenbaar gemaakt te hebben.

Indien gewenst ontvangt u de betaling retour passende bij de geleverde haarbehandeling waar de klacht betrekking op heeft.

Aansprakelijkheid:

Hippe Haartjes kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven.

Hippe Haartjes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Hippe Haartjes is uitgegaan van door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij onjuistheid of onvolledigheid voor Hippe Haartjes kenbaar behoorde te zijn.

Hippe Haartjes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien u tegen het advies van Hippe Haartjes in, eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

Hippe Haartjes is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het geleverde product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.

Indien Hippe Haartjes aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is aansprakelijkheid van Hippe Haartjes beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Hippe Haartjes gedane uitkering.

Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is directe en indirecte schade veroorzaakt door Hippe Haartjes beperkt tot een maximum bedrag van € 500,-.